แนะนำเทา-งาม

การประชุมวิชาการ เทา-งามวิจัย ครั้งที่ 1 : “เทา-งามวิจัย นำโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียน” 

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิ เป็นมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม มีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะทำความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จึงได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

  1.  มีการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน มีความร่วมมือด้านการวิจัย เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาให้กับสังคมไทย รวมทั้งการทำงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
  2.  มีความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย ฐานข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาระกิจของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
  3.  มีความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4.  มีความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและยุทธศาสตร์ของประเทศ
  5.  มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยร่วมกัน

โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการวิจัย ขึ้นในคราวการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 9 :  "ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเชียน"  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  เป็นการรวมตัวทางวิชาการครั้งแรกของสถาบันเครือข่าย เทา-งามวิจัย   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแสดงนิทรรศการผลงาน ในหัวข้อ การประชุมวิชาการ เทา-งามวิจัย ครั้งที่ 1 : “เทา-งามวิจัย นำโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียน” และ การประชุมในกลุ่มผู้บริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน ต่อไป

มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม