ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :

ผู้ประสานงาน : 
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11014-19 โทรสาร 0-2259-1822
E-mail : research@swu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา :

ผู้ประสานงาน : นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร. 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-745794

มหาวิทยาลัยนเรศวร :

ผู้ประสานงาน : นางสาวพิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 055-96-8641 โทรสาร 055-968636
E-mail : dra@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :

ผู้ประสานงาน : นางแพรวพัชรา หอมหวล
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์44150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-754416
E-mail : co.research.msu@gmail.com

มหาวิทยาลัยทักษิณ :

ผู้ประสานงาน : นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3 โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com