การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ภายใต้งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2″ ซึ่งสืบเนื่องจากได้มีการร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการวิจัย โดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัยในเครือเทา-งามวิจัยได้ ในเรื่องของ QS University Rankings – Green University –Research Management และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารในเครือเทา-งามวิจัย เข้าเยี่มชมหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ศูนย์นวัตกรรมไหม และศูนย์การแสดงสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Outlet) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามวิจัย เป็นอย่างดี 

ก่อนหน้า