อัลบั้มภาพผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์, ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผอ.สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลอง ณ. ห้องประชุมเสลา1สนง.อธิการบดี และ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 2 1 5 3 ก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ภายใต้งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2″ ซึ่งสืบเนื่องจากได้มีการร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการวิจัย โดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัยในเครือเทา-งามวิจัยได้ ในเรื่องของ QS University Rankings – Green University –Research Management และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ …กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ) ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเครือ เทา-งาม>>>>งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และ “เทา-งามวิจัย”ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  2013 09 05 15 04 07 2732 2013 09 05 15 04 07 5144 2013 09 05 …