Articles by prathansผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์, ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผอ.สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลอง ณ. ห้องประชุมเสลา1สนง.อธิการบดี และ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 2 1 5 3 ก่อนหน้าการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประชุมวิชาการระดับประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรในแวดวงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานทางด้านวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์แก่สังคม รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมพลวัตร ที่อยู่ URL : http://research.swu.ac.th/swucon/งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน (Research Adds Value Leading to Economy and Education Advancement and Sustainability of Thai Society) ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ Could not find a CataBlog Gallery with id …