Articles by ผู้ดูแลระบบกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ) ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเครือ เทา-งาม>>>>งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และ “เทา-งามวิจัย”ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  2013 09 05 15 04 07 2732 2013 09 05 15 04 07 5144 2013 09 05 …   "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน" และร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จัดงาน "เทา-งามวิจัยครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก