• 1

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์, ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผอ.สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลอง ณ. ห้องประชุมเสลา1สนง.อธิการบดี และ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 2 1 5 3 ก่อนหน้า

 • research_26Nov-jpg

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประชุมวิชาการระดับประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรในแวดวงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานทางด้านวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์แก่สังคม รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมพลวัตร ที่อยู่ URL : http://research.swu.ac.th/swucon/

 • edit232

  งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 (ครั้งที่2)

  งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน (Research Adds Value Leading to Economy and Education Advancement and Sustainability of Thai Society) ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ Could not find a CataBlog Gallery with id …

 • 44

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ภายใต้งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2″ ซึ่งสืบเนื่องจากได้มีการร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการวิจัย โดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัยในเครือเทา-งามวิจัยได้ ในเรื่องของ QS University Rankings – Green University –Research Management และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ …

 • 2013_09_05_15_04_07-2732

  พิธีลงนามเครือ เทา-งาม

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ) ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเครือ เทา-งาม>>>>งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และ “เทา-งามวิจัย”ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  2013 09 05 15 04 07 2732 2013 09 05 15 04 07 5144 2013 09 05 …